Домой / Украина / Вер­хов­на Зра­да зно­ву зра­ди­ла

Вер­хов­на Зра­да зно­ву зра­ди­ла

Вер­хов­на Рада не прийня­ла змі­ни до ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Де­пу­та­ти від­мо­ви­лись від подаль­шо­го роз­гля­ду про­по­зи­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни щодо змін. Ру­слан Сте­фан­чук, ра­дник Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та його пред­став­ник у Вер­хов­ній Раді, під­кре­слив, що «ми за но­вий Ви­бор­чий ко­декс та за від­кри­ті спи­ски». За­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає за­кри­ті спи­ски, був ком­про­мі­сом, до­ся­гну­тим вчо­ра під час кон­суль­та­цій із лі­де­ра­ми фра­кцій. Та вже сьо­го­дні Рада від­мо­ви­лась від того, на що була зго­дна ще вчо­ра.

Ру­слан Сте­фан­чук під­кре­слив: «Ще є час, щоб ми спро­бу­ва­ли з Вер­хов­ною Ра­дою по­спіл­ку­ва­тись та за­про­по­ну­ва­ти гро­ма­дя­нам нову якість по­лі­ти­ки». Мо­жли­во, сьо­го­дні чи зав­тра від­бу­ду­ться до­да­тко­ві кон­суль­та­ції та за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту, оскіль­ки укра­їн­ці за­ці­кав­ле­ні в тому, щоб де­пу­та­ти оби­ра­лись за від­кри­ти­ми спи­ска­ми. Але ймо­вір­ність того, що це дасть якийсь ре­зуль­тат, близь­ка до нуля.

Фа­кти­чно Вер­хов­на Рада сьо­го­дні вко­тре зра­ди­ла укра­їн­ців.

Вчо­ра де­пу­та­ти по­го­джу­ва­лась зро­би­ти те, що обі­ця­ли вже пять ро­ків: прийня­ти но­вий Ви­бор­чий ко­декс. А сьо­го­дні не про­го­ло­су­ва­ли за ньо­го.

Як люди, що хо­чуть до­би­ти­ся прав­ди, ми ого­ло­шу­є­мо спи­сок фра­кцій, які не під­три­ма­ли змі­ни до Ви­бор­чо­го ко­де­ксу. Це Блок Пе­тра По­ро­шен­ка, «На­ро­дний фронт», якій дня­ми спро­бу­вав вла­шту­ва­ти са­бо­таж, за­явив­ши про ви­хід з не­і­сну­ю­чої ко­а­лі­ції, «Воля на­ро­ду» та Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка.

Ще раз: Блок Пе­тра По­ро­шен­ка, «На­ро­дний фронт», «Воля на­ро­ду» та Ра­ди­каль­на пар­тія.

Та­кож за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті ми ма­є­мо по­ві­до­ми­ти, хто під­три­мав за­ко­но­про­ект про змі­ни до Ви­бор­чо­го ко­де­ксу: це фра­кції «Са­мо­по­міч» та «Ба­тьків­щи­на».

За­ли­ши­лось ве­ли­ке пи­та­н­ня щодо дій Опо­зи­цій­но­го бло­ку: ця фра­кція не під­три­ма­ла но­вий за­ко­но­про­ект, але при­найм­ні ви­сло­ви­ла го­тов­ність зро­би­ти це, якщо бу­дуть вне­се­ні до­да­тко­ві змі­ни, і в ко­де­ксі бу­дуть пе­ред­ба­че­ні від­кри­ті спи­ски. Ко­ман­да Пре­зи­ден­та теж хоче від­кри­тих спи­сків, тоб­то ба­жа­н­ня Опо­зи­цій­но­го бло­ку ціл­ком зро­зумі­лі, але ж за­кри­ті спи­ски були ча­сти­ною ком­про­мі­су, про який до­мо­ви­лись на вчо­ра­шніх кон­суль­та­ці­ях, тому по­зи­ція цієї фра­кція до­во­лі див­на. Втім ця по­зи­ція хоча б має кон­стру­ктив­ний фун­да­мент, на від­мі­ну від яв­но­го са­бо­та­жу, до яко­го вда­ли­ся інші пар­ла­мен­та­рі.

Про Redactor

Проверьте также

Комитет Рады рекомендует парламенту сократить количество нардепов – с 450 до 300

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект об уменьшении количества народных …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *